iconfacebookiconyoutube

Princípy Wattsenglish

Schopnosť porozumieť

Deti rozumejú základom materinského jazyka dávno predtým, ako sú schopné samostatného prejavu. Z tohto vychádza aj učenie angličtiny v predškolskom veku. Deti reagujú na podnet v cudzom jazyku bez toho, aby sa vyjadrovali. Cudzia reč je potom osvojovaná rovnako prirodzene ako materinská, deti chápu zmysel celých výrokov.

Využitie hier a pohybu

Učenie sa stáva zážitkom. Využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre. Naše hry sú zábavné a vzrušujúce a navyše koncipované tak, aby umožňovali každému dieťaťu vyniknúť.

Nepriame učenie

Jazyk nemožno oddeliť od reality, ktorú deti zažívajú. Radi imitujú hlasy z pesničiek a napodobňujú postavy z príbehov. Bavia ich rozprávky, riekanky a hádanky. Takto zapájajú rovnaké oblasti rozumu, ako pri osvojovaní si materinského jazyka. Dochádza k nepriamemu, ale najefektívnejšiemu učeniu.

Rozvíjanie predstavivosti

Deti prežívajú scénky a príbehy naplno. Učitelia pomáhajú vytvárať rozprávkové prostredie. Vďaka vyvinutej detskej fantázii umožňuje gradovanie príbehov v rozprávkach alebo pesničkách pracovať s cudzím jazykom ako s ich materinským.

Aktivácia všetkých zmyslov

Takisto ako materinský jazyk, aj angličtinu si dieťa osvojuje prostredníctvom viaczmyslovej motivácie. Pri učení si deti navyše precvičujú manipulačné, konštruktívne a grafické činnosti, využívané sú zmyslové, psychomotorické, hudobné a pohybové hry.

Striedanie činností

Deti dokážu byť sústredené len pár minút, preto je výučba Wattsenglish živá, využíva hry a pohyb. Aktivity sa menia po 5 až 10 minútach. Podľa potreby sa striedajú hry podnecujúce aktivitu a upokojujúce činnosti. Pomocou aktivít, ktoré sú deťom známe sa zase zvyšuje ich pocit istoty.

Upevňovanie

Deti nachádzajú potrebnú sebadôveru opakovaním aktivít. Je potrebné si uvedomiť, že proces vstrebávania jazyka pred tým, ako je dieťa schopné jazyk vyprodukovať, môže byť dlhodobý. Prípadný stres z rozprávania odstraňuje napríklad zborové opakovanie pesničiek či riekaniek.

Individuálny prístup

Lektori Wattsenglish venujú čo najväčšiu pozornosť každému dieťaťu individuálne. Dôležitou súčasťou procesu výučby je pochvala. Nečakáme s pochvalou na samostatný prejav, dieťa chválime už za pokus alebo správnu (aj motorickú) reakciu.

Späť do Metóda Wattsenglish